logo3    

Ta strona nigdy by nie powstała, gdyby nie życz­li­wość i pomoc ze strony wielu instytucji i osób prywatnych, z jaką spo­tkała się inicjatywa jej stworzenia.

Pierwsze materiały jakie zostały w niej zamieszczone  pocho­dzą z publi­ka­cji Towa­rzy­stwa Lekar­skiego War­szaw­skiego Pamięt­nik Towa­rzy­stwa Lekar­skiego War­szaw­skiego – Powstanie War­szaw­skie i medy­cyna, wyda­nie II, War­szawa 2003 r. oraz opracowania Pani dr Haliny Jędrzejewskiej ps. Sławka  pt. Leka­rze Powsta­nia War­szaw­skiego.

Za uprzejme udo­stęp­nie­nie tych mate­ria­łów i wyra­że­nie zgody na ich umiesz­cze­nie na stro­nie Encyklopedii Medyków Powstania Warszawskiego  jestem głę­boko wdzięczny pre­ze­sowi Towa­rzy­stwa, Panu prof. Jerzemu Jur­kie­wi­czowi, oraz Pani dr Wie­sła­wie Granowskiej.

Przez kolejne lata pracy Encyklopedia… mogła stopniowo się rozrastać, dzięki bezinteresownej pomocy w pozyskaniu wielu materiałów wielu osób.

Jestem bardzo zobowiązany za okazaną pomoc Paniom: Aleksandrze Sękowskiej z Biblioteki Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, Krystynie Wolskiej-Lipiec z Komisji Historyczną Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek, Ewie Kielak Ciemniewskiej redaktor naczelnej miesięcznika Stolica, Teresie Szkudaj z Głównej Biblioteki Lekarskiej; oraz Panu dr Zbigniewowi Osińskiemu z Muzeum Powstania Warszawskiego

Dzięki uprzej­mo­ści Pana prof. Marka Cie­ciury — prze­wod­ni­czą­cego Rady Fun­da­cji Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego — wspa­nia­łym uzu­peł­nie­niem tych mate­ria­łów są infor­ma­cje doty­czące medy­ków Bata­lionu Łuka­siń­ski.

Korzy­sta­łem także wspo­mnień publi­ko­wa­nych na łamach Gazety Lekar­skiej, które pozy­ska­łem dzięki uprzej­mej zgo­dzie Redak­tora Naczel­nego Pana dr Ryszarda Golańskiego, a także mate­ria­łów dostęp­nych w inter­ne­cie i pra­sie,  któ­rym twór­com jestem winien szcze­gólną wdzięczność.

Jednak najbardziej cenne są materiały to oczywiście te nigdzie dotychczas nie publikowane i nieznane literaturze poświęconej zagadnieniom służb medycznych Powstania Warszawskiego. To relacje i wspomnienia nadesłane mi przez samych powstańców lub ich rodziny.

W powstawaniu Encyklopedii .. mają także udział ci z powstańców, którzy całymi latami gromadzili materiały dotyczące służb medycznych w czasie Powstania.

Szczególnie wdzięczny jestem pani Krystynie Pankowskiej-Ożarowskiej ps.Wiesława, która przekazała mi kilkadziesiąt relacji i wspomnień, oraz listę osób pełniących służbę w sanitariacie Żoliborza. Materiały te zostały zgromadzone i opracowane przez Nią i Jej koleżanki, panie: Iwonę Witrzens-Olicką ps. Irma, Biruta; Bonę Celarską-Zalewską, ps. Hanka i Danutę Gajl ps. Dana.

Serdecznie dziękuję także Panu Antoniemu Chojdyńskiemu ps. Kruk , za udostepnienie mi, zebranych przez Niego, blisko stu relacji i wspomnień, sanitariusze, pielęgniarek i lekarzy z Bielan.

Portal jest moim autorskim projektem – nie ma charakteru komercyjnego i nie jest finansowany przez żadną instytucję państwową, samorządową, organizacją pozarządową ani osobę prywatną.

 Tym więk­sze podzię­ko­wa­nia kie­ruję do firmy Can Design, która bez­płat­nie przy­go­to­wała lay­out i zgo­dziła się ponieść odpo­wie­dzial­ność za war­stwę tech­niczną strony.

.

 

Zyg­munt Bohdanowicz-Kościelski