Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego zawiera obec­nie bli­sko 9 tysięcy haseł i ponad 500 ilu­stra­cji. Udało się zebrać nazwi­ska ponad 1210 leka­rzy, około 6800 pie­lę­gnia­rek i sani­ta­riu­szek bio­rą­cych udział w Powsta­niu War­szaw­skim. Przed­sta­wiona także jest histo­ria taj­nego naucza­nia medy­cyny, struk­tura powstań­czych służb medycz­nych oraz dzieje ich powstania.

To swo­isty, inter­ne­towy Pan­teon osób bio­rą­cych udział w powstań­czych służ­bach medycznych .

Poję­ciem „medyk” objęte zostały wszyst­kie osoby, które w okre­sie Powsta­nia (a także te, które stały się nimi w cza­sie póź­niej­szym) peł­niły funk­cję leka­rzy, pie­lę­gnia­rek, sani­ta­riu­szek, fel­cze­rów, wete­ry­na­rzy i farmaceutów.

W przy­go­to­wa­niu Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego bar­dzo pomocni byli Oni sami. Dzięki bez­po­śred­nim kon­tak­tom z uczest­ni­kami tam­tych zda­rzeń i ich rodzi­nami, dzięki Ich życz­li­wo­ści i prze­ka­za­nym mi wspo­mnie­niom i rela­cjom, mogłem w Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego umie­ścić infor­ma­cje, tek­sty i zdję­cia naj­bar­dziej oso­bi­ste, naj­cen­niej­sze. Wcze­śniej nie­znane i nigdzie nie publikowane.

Ency­klo­pe­dia… prze­zna­czona jest dla sze­ro­kiego kręgu od­biorców i sta­nowi źró­dło, dzięki któ­remu można wyszu­kać ważne, spraw­dzone i opra­co­wane informacje.

Nie jest ona jed­nak zwy­kłym zesta­wem haseł, jakie wystę­pują w słow­ni­kach lub lek­sy­ko­nach. Jej zawar­tość (na którą skła­dają się hasła, opra­co­wa­nia, roz­wi­nięte arty­kuły, omó­wie­nia etc.) spra­wia, że wyczer­puje defi­ni­cje ency­klo­pe­dii we współ­cze­snym rozu­mie­niu tego słowa.

Jest to jedyna publi­ka­cja pre­zen­tu­jąca tak pełną infor­ma­cję na temat osób nio­są­cych pomoc medyczną w cza­sie Powsta­nia War­szaw­skiego. Tym cen­niej­sza dla odbiorcy, że zawiera także setki ich wspo­mnień, rela­cji, bio­gra­mów i foto­gra­fii dotych­czas roz­pro­szo­nych w wielu róż­nych, czę­sto nisko­na­kła­do­wych, wydawnictwach.

W przy­go­to­wa­niu Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego bar­dzo pomocni byli Oni sami. Spo­tka­nia z nimi, czę­sto wie­lo­go­dzinne roz­mowy i wędrówki śla­dami szpi­tali i punk­tów opa­trun­ko­wych Powsta­nia War­szaw­skiego, pozwo­liły nie tylko odna­leźć wiele postaci i szcze­gó­łów, ale przede wszyst­kim lepiej zro­zu­mieć czasy, w jakim przy­szło Im żyć i wal­czyć. W nie­któ­rych przy­pad­kach załą­czy­łem tek­sty i zdję­cia, naj­bar­dziej cenne — udo­stęp­niane mi przez samych uczest­ni­ków tam­tych wyda­rzeń lub ich rodziny.

Zało­że­niem Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego jest speł­nie­nie trzech pod­sta­wo­wych funkcji:

a.popu­la­ry­za­cyj­nej — przez upo­wszechnienie losów leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i sani­ta­riu­szek w spo­sób moż­li­wie przy­stępny i jasny dla sze­ro­kiego kręgu czytelników;

b. edu­ka­cyj­nej — przez budze­nie zain­te­re­so­wań poznaw­czych jej użyt­kow­ni­ków, kształ­to­wa­nie ich świa­do­mo­ści oraz wyra­bia­nie w nich poglądu na dzia­ła­nie medycz­nych służb Powsta­nia Warszawskiego;

c. infor­ma­cyj­nej — przez stwo­rze­nie pod­ręcz­nego „banku infor­ma­cji”, do któ­rego użyt­kow­nik może się­gnąć, gdy zechce uzy­skać potrzebne dane, roz­strzy­gnąć nasu­wa­jące mu się wątpli­wości lub spraw­dzić infor­ma­cje zawarte w innych publikacjach.

Dzięki temu Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego może stano­wić miej­sce odnaj­do­wa­nia mate­ria­łów źró­dło­wych i opra­co­wań prze­zna­czo­nych dla pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz osób szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­nych tą pro­ble­ma­tyką, a także sku­teczną pomoc dydak­tyczną we współ­cze­snej szkole śred­niej i wyższej.

Cało­kształt jest moim autor­skim pro­jek­tem. Pod­czas prac redak­cyj­nych nawią­załem ści­słą współ­pracę z licz­nymi spe­cja­li­stami, towa­rzy­stwami nauko­wymi, orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi i orga­nami pań­stwo­wymi, bez któ­rych pomocy stwo­rze­nie Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego byłoby nie­moż­liwe. Powstała ona dzięki udo­stęp­nie­niu infor­ma­cji oraz uprzej­mym zgo­dom na ich publi­ka­cję udzie­lo­nym mi przez m.in. Towa­rzy­stwo Lekar­skie War­szaw­skie, Główną Komi­sję Histo­ryczną i Cen­tralne Archi­wum Pie­lę­gniar­stwa Pol­skiego, PCK, Radę Fun­da­cji Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego, Gazetę Lekar­ską, tygo­dnik „Sto­lica” i Główną Biblio­tekę Lekar­ską. Oczy­wi­ście wyko­rzy­stuję w nim także infor­ma­cje z wielu innych publi­ka­cji i odszu­ka­nych materiałów.

Cie­szy fakt, że — jak dowo­dzą sta­ty­styki – Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego znana jest obec­nie w wielu kra­jach na wszyst­kich kontynentach.

Jed­nak przez to, że korzy­sta­łem z róż­no­rod­nych źró­deł — przez róż­nice w pamięci, cho­chliki dru­kar­skie i wresz­cie moją wła­sną nie­wie­dzę — mogą poja­wiać się infor­ma­cje wyma­ga­jące skorygowania.

Z góry prze­pra­szam, ale jed­no­cze­śnie dzię­kuję za wszelką oka­zaną pomoc.

To tylko dzięki Pań­stwu infor­ma­cje o medy­kach Powsta­nia War­szaw­skiego mogą być popra­wiane i uzupełniane.

Szata zewnętrzna i układ gra­ficzny Ency­klo­pe­dii Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego stwo­rzone zostały bez­płat­nie przez firmę Can Design.

Wyra­ża­jąc prze­ko­na­nie, że Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego wzbo­gaci dotych­cza­sowe piśmien­nic­two w tym zakre­sie i będzie speł­niać te funk­cje, o któ­rych wyżej była mowa, zwra­cam się do wszyst­kich insty­tu­cji, orga­ni­za­cji, osób pry­watnych, a przede wszyst­kim rodzin Powstań­ców z prośbą o nad­sy­ła­nie wszel­kich mate­ria­łów, jakie wiążą się z losami powstań­czych służb medycznych.

Z naj­głęb­szym sza­cun­kiem dla Powstańców

Zyg­munt Bohdanowicz-Kościelski

    

Ta strona nigdy by nie powstała gdyby nie życz­li­wość i pomoc, z jaką spo­tkali się jej autorzy.

Podzię­ko­wa­nia

Stale pra­cu­jemy nad uzu­peł­nia­niem  infor­ma­cji o medy­kach Powsta­nia War­szaw­skiego. Jeśli  wie­dzą Pań­stwo coś na Ich temat pro­simy o kontakt.

Dodaj infor­ma­cje  

Strona została uru­cho­miona 2 paź­dzier­nika 2013 r.